Wanneer heb ik een Functionaris gegevensbescherming nodig?

Controleer met deze vragenlijst of u een Functionaris gegevensbescherming moet aanstellen:

VRAGENLIJST

Verwerkt U persoongegevens?

Toelichting:

- Persoonsgegevens -

Volgens Artikel 3 lid 1 van de AVG zijn "persoonsgegevens": "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".

Bijvoorbeeld:

• Naam, leeftijd, burgerlijke staat, geboortedatum
• Adres, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres
• Rekeningnummer/gegevens, creditcardnummer
• Voertuigregistratienummer, kentekennummer
• Nationaal ID-nummer, burgerservicenummer
• Strafblad
• Genetische gegevens en medische dossiers
• Waardeoordelen zoals certificaten of een getuigschrift

Klantgegevens maken net zo goed deel uit van de persoonsgegevens als de persoonsgegevens van medewerkers. Persoonlijke klantgegevens zijn bijvoorbeeld namen van contactpersonen of e-mail contactgegevens.

De technische vorm van deze informatie is niet belangrijk. Ook foto's, video-opnamen, röntgenfoto's of bandopnamen kunnen persoonsgegevens bevatten. Het is informatie over een bepaalde persoon als de gegevens zijn gekoppeld aan de naam van de betrokkene of als direct vanuit de inhoud of context kan worden verwezen. Een persoon kan worden geïdentificeerd als de identiteit direct of door middel van aanvullende kennis kan worden vastgesteld.

De gegevens moeten betrekking hebben op een levend persoon. Individuele gegevens over rechtspersonen, zoals bedrijven of geregistreerde verenigingen, zijn geen persoonsgegevens. Iets anders is alleen van toepassing als de informatie ook betrekking heeft op de personen achter de rechtspersoon, dat wil zeggen "impact" op hen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een BV of een eenmanszaak als er nauwe financiële, persoonlijke of economische banden zijn tussen de natuurlijke en rechtspersoon.

- Verwerking -

Volgens Artikel 4 lid 2 van de AVG is "verwerking" een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Uw antwoord: