024 / Wat is de AVG?

Afkorting AVG dat staat voor…?

De AVG | Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Oorspronkelijk gepubliceerd op 27 April 2016. Van toepassing vanaf 25 mei 2018! In deze AVG zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. (Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)).

In het kort: De Algemene Verordening Gegevensbescherming is vastgesteld om natuurlijke personen te beschermen bij het verwerken van persoonsgegevens en om het vrije verkeer van persoonsgegevens te waarborgen (AVG / artikel 1, 2 en 3).

Wat zijn nu persoonsgegevens?

Lees hier wat er precies wordt bedoeld met “persoonsgegevens

De verwerking zelf is geregeld in artikel 2, eerste lid: “Volledig en gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een bestandssysteem of bestemd zijn om in een bestandssysteem te worden opgeslagen”.

(Dit suggereert nu dat de klassieke dossiers (bedrukt papier) hiervan uitgesloten zijn. Helaas is dat niet het geval.)

Dit zou in wezen duidelijk maken wat er op het spel staat, maar op wie heeft dit precies betrekking? Misschien is het makkelijker om te omschrijven voor wie het niet geldt:

  • Activiteiten die niet binnen het kader van de Unie vallen
  • Activiteiten van natuurlijke personen om uitsluitend persoonlijke of familiale activiteiten te verrichten
  • Autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of handhaving, met inbegrip van de bescherming tegen en het afwenden van bedreigingen voor de openbare veiligheid.

Concreet betekent dit dat strikte naleving van de AVG gevolgen heeft voor bedrijven, gemeenten, organisaties, commerciële personen, artsen en zelfs verenigingen.

Bijzondere categorieën “Persoonsgegevens”

Bijzonders streng zijn de voorschriften voor het hanteren van gegevens volgens AVG-artikel 9: het gaat daar specifiek om persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of vakbondslidmaatschap blijkt, evenals de verwerking van genetische of biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksleven of seksuele geaardheid).  Bedenk: als werkgever met werknemers, worden sommige van deze gegevenscategorieën in de verwerkingen toegepast.

Naar mijn mening zou elk bedrijf dat loongegevens en dergelijke beheert en verwerkt, gewoon moeten doen wat hen aan de “veilige kant” plaatst: een externe functionaris voor gegevensbescherming inschakelen om de vereisten (inclusief AVG-artikel 9) te controleren en uit te voeren. (Voor kleine bedrijven hoeft dit niet echt duur te zijn.)

Ik mijn volgende blog ga ik in op de vraag wie er nu een FG daadwerkelijk nodig heeft…


Verdere informatie kunt u vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Wat is het verschil tussen een wet en een verordening? Lees hier verder.